ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf     พิมพ์หน้านี้

ข้อมูลปีฐาน (ปี พ.ศ.2546)

   1. มูลค่าการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย
   2. ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค
   3. ตัวแปรเศรษฐกิจจุลภาค
   4. ตัวแปรทางสังคม

   


มูลค่าการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย

ประเภท / ระดับราคาที่อยู่อาศัย มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)
บ้านเดี่ยว ระดับบน 8,922.49
บ้านเดี่ยว ระดับปานกลาง 16,562.39
บ้านเดี่ยว ระดับล่าง 27,012.90
ทาวน์เฮ้าส์ ระดับบน 1,249.71
ทาวน์เฮ้าส์ ระดับปานกลาง12,733.77
ทาวน์เฮ้าส์ ระดับล่าง 16,734.27
อาคารชุด ระดับบน 9,985.74
อาคารชุด ระดับปานกลาง 2,902.52
อาคารชุด ระดับล่าง 30,120.5
บ้านเอื้ออาทร 233.36

กลับสู่ด้านบน


ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค

ลำดับที่ ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค มูลค่า (ล้านบาท)
1ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Real GDP)5,822,776.19
1.1ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Real GDP) ภาคเกษตรกรรม604,657.81
1.2ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Real GDP) ภาคอุตสาหกรรม2,513,137.51
1.3ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Real GDP) ภาคพาณิชยกรรมและการบริการ2,704,980.87
2ดุลการค้า127,995.88
2.1การส่งออกสินค้า3,296,461.27
2.2การนำเข้าสินค้า3,168,465.39
3ดุลบัญชีเดินสะพัด191,763.38
4ดัชนีเงินเฟ้อ1.8
5ภาษีทั้งหมดที่รัฐบาลจัดเก็บได้781,632.31
5.1ภาษีทางอ้อม496,281.79
5.1.1ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ154,166.63
5.1.2ภาษีสรรพสามิต210,875.53
5.1.3ภาษีนำเข้า131,239.63
5.2ภาษีทางตรง285,350.52
5.2.1ภาษีเงินได้นิติบุคคล172,800.74
5.2.2ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา112,549.78

กลับสู่ด้านบน


ตัวแปรเศรษฐกิจจุลภาค

ลำดับที่ ตัวแปรเศรษฐกิจจุลภาค มูลค่า (ล้านบาท)
1ที่อยู่อาศัยทั้งหมด50,647.71
1.1ที่อยู่อาศัย: บ้านเดี่ยว ระดับบน3,834.72
1.2ที่อยู่อาศัย: บ้านเดี่ยว ระดับปานกลาง7,200.34
1.3ที่อยู่อาศัย: บ้านเดี่ยว ระดับล่าง11,622.01
1.4ที่อยู่อาศัย: ทาวน์เฮ้าส์ ระดับบน543.30
1.5ที่อยู่อาศัย: ทาวน์เฮ้าส์ ระดับกลาง5,491.69
1.6ที่อยู่อาศัย: ทาวน์เฮ้าส์ ระดับล่าง7,275.08
1.7ที่อยู่อาศัย: อาคารชุด ระดับบน3,966.01
1.8ที่อยู่อาศัย: อาคารชุด ระดับปานกลาง876.25
1.9ที่อยู่อาศัย: อาคารชุด ระดับล่าง9,838.31
1.10ที่อยู่อาศัย: บ้านเอื้ออาทร0.00
2อสังหาริมทรัพย์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
2.1การก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย127,649.12
2.2โรงแรมและที่พักอื่นๆ56,984.03
2.3บริการอสังหาริมทรัพย์139,077.09
2.4การค้าส่งและค้าปลีก865,610.19
2.5ธนาคาร สถาบันการเงิน119,302.12
3วัสดุก่อสร้างและเครื่องเรือน
3.1ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้9,631.94
3.2เคมีภัณฑ์126,198.58
3.3ยาง พลาสติก65,833.09
3.4กระเบื้อง แก้ว ซิเมนต์ คอนกรีต84,990.18
3.5เหล็ก เหล็กกล้า26,316.01
3.6ผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป71,562.83
3.7สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ170,647.01
3.8เครื่องเรือน เครื่องแต่งบ้าน30,330.12
3.9เครื่องใช้ไฟฟ้า161,727.03
4ภาคเกษตรกรรม
4.1การทำนา96,106.35
4.2การทำไร่ข้าวโพด11,464.05
4.3การทำไร่ข้าวฟ่างและธัญพืชอื่นๆ7,490.99
4.4การทำไร่มันสำปะหลัง9,014.20
4.5ผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ5,581.96
4.6การทำไร่พืชตระกูลถั่ว4,297.39
4.7การทำไร่ผัก54,992.42
4.8การทำสวนผลไม้46,320.38
4.9การทำไร่อ้อย21,184.13
4.10การทำสวนมะพร้าว2,214.08
4.11การทำสวนปาล์ม5,777.62
4.12การทำไร่ปอ450.53
4.13พืชเส้นใยอื่นๆ1,105.99
4.14การทำไร่ยาสูบ2,222.71
4.15การทำสวนกาแฟ ชา โกโก้795.41
4.16การทำสวนยางพารา56,053.50
4.17ปศุสัตว์16,872.82
4.18การเลี้ยงสุกร11,201.51
4.19ปศุสัตว์อื่นๆ1,190.38
4.20การเลี้ยงสัตว์ปีก22,928.65
4.21ผลผลิตจากสัตว์ปีก7,587.35
4.22การเลี้ยงไหม477.26
4.23บริการทางการเกษตร14,848.47
4.24การทำไม้ซุง5,284.81
4.25ผลิตภัณฑ์จากป่า การล่าสัตว์1,083.34
4.26ประมงทะเล ประมงชายฝั่ง106,609.29
4.27ประมงน้ำจืด12,272.37
4.28ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรอื่นๆ79,229.85
4.29โรงสีข้าว35,398.41
4.30ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังและแป้ง3,305.36
5ภาคอุตสาหกรรม
5.1เหมืองถ่านหิน7,762.74
5.2น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ109,821.34
5.3เหมืองแร่เหล็ก59.68
5.4เหมืองแร่ดีบุก557.53
5.5เหมืองแร่ทังสเตน12.26
5.6เหมืองแร่อื่นที่มิใช่แร่เหล็ก1,753.88
5.7เหมืองแร่ฟลูออไรท์21,756.22
5.8เกลือ871.55
5.9น้ำตาล20,849.78
5.10ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ110,894.58
5.11เครื่องดื่ม93,818.34
5.12ใบยาสูบ ผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ35,585.50
5.13การทอผ้า สิ่งทอถักสำเร็จรูป126,158.46
5.14เครื่องแต่งกาย184,681.31
5.15ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ รองเท้า75,004.70
5.16เยื่อกระดาษ กระดาษ44,382.23
5.17การพิมพ์ การพิมพ์โฆษณา17,282.24
5.18น้ำมันปิโตรเลียม143,950.58
5.19เครื่องจักร อุปกรณ์พิเศษ205,976.91
5.20ยานพาหนะ154,598.99
5.21การไฟฟ้า160,200.11
5.22ก๊าซธรรมชาติ6,628.34
5.23การประปา26,292.85
6ภาคพาณิชยกรรมและการบริการ
6.1ภัตตาคาร248,632.60
6.2การขนส่ง364,445.83
6.3บริการไปรษณีย์โทรเลขและการสื่อสาร88,792.94
6.4การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย54,759.03
6.5บริการทางด้านธุรกิจ29,350.32
6.6บริหารราชการ240,054.56
6.7บริการการศึกษา สถาบันวิจัย219,730.42
6.8บริการสุขาภิบาลและการแพทย์110,747.59
6.9สถาบัน สมาคมอาชีพ บริการชุมชน4,074.05
6.10บันเทิงและสันทนาการ48,896.71
6.11การซ่อมแซม72,774.58
6.12บริการส่วนบุคคล41,748.81

กลับสู่ด้านบน


ตัวแปรทางสังคม

ลำดับที่ ตัวแปรทางสังคม มูลค่า (ล้านบาท)
1ระดับรายได้ประชาชน3,732,226.15
1.1รายได้คนจนในภาคเกษตรกรรม 845,721.72
1.2รายได้คนจนนอกภาคเกษตรกรรม2,886,504.43
2ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini coefficient)0.51
2.1สัดส่วนรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้สูง57.75
2.2สัดส่วนรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง38.34
2.3สัดส่วนรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้ต่ำ3.91

กลับสู่ด้านบน